විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය සංවිධානය කරන පා ගමන සහ රැළිය 2012 අප්‍රේල් 26 කොළඹ දී

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය සංවිධානය කරන පා ගමන සහ රැළිය 2012 අප්‍රේල් 26 කොළඹ දී

ජාතික අධ්‍යාපනය උදෙසා රජයේ ආයෝජන වහා වැඩි කරනු!

පාසැල් හා රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය ආරක්ෂා කරනු!!

රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල දේශපාලනීකරණය කිරීම වහා නවතනු!!!

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය වරුන්ට දුන් පොරොන්දු මහා ඉටුකරනු!!!!

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය සංවිධානය කරන එක් දින සංකේත වැඩ වර්ජනය

පා ගමන 2012 අප්‍රේල් 26 කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සවස 2ට ඇරඹෙයි

රැළිය සවස 3 ට කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී

සැමට ආරාධනා!

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය

Advertisements