‘කතිකා’ අන්තර් ජාල වාර සංග්‍රහය මංගල කලාපය

‘කතිකා’ අන්තර් ජාල වාර සංග්‍රහයේ ප්‍රාරම්භක කලාපයට ලැබුණු ඉමහත් සාධනීය පාඨක ප්‍රතිචාරයෙන් දිරිගන්වනු ලැබ අපි මෙම ‘කතිකා’ මංගල කලාපය ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

බලන්න ‘කතිකා’ මංගල කලාපය

Advertisements