‘සංවර්ධනය යනු කතිකාවකි’

සංවර්ධනය යනු කතිකාවකි

සංවර්ධනයේ ඉතිහාසය විමසන්නෙකුට පෙනී යනු ඇති ප්‍රධාන කරුණක් නම් සංවර්ධනය යනු එක් නිශ්චිත අර්ථයක් ඇති, තනි නිර්වචනයක් දිය හැකි ප්‍රපංචයක් නොව කාලයක් තිස්සේ ගොඩ නැඟුණු කතිකාවක් බවයි. එය, කලින් කලට පරිහරණය කරන අයගේ අභිප්‍රායන් අනුව වෙනස් වන අරුත් ඇති සංකල්පීකරණයකි.

………………….

වුල්ෆැන්ග් සැක්ස් (Development Dictionary) දකින පරිදි මානව සංවර්ධනය ආර්ථික වර්ධනය මත පදනම් වූ සංවර්ධනය පිළිබඳ අදහසට සමාජීය සාධක ඇතුළත් කිරීමට ගත් නිලධාරිවාදී උත්සාහයකි. එහෙයින් මානව සංවර්ධනය නිර්ණය කිරීම ආර්ථික ගණනය කිරීම් මත තව දුරටත් රඳා පවතියි, මානව වරණයන් සහ ඒවා සාධනය කරගැනීම් හෝ ඒවා අහිමි කිරීම් සංඛ්‍යානමය වශයෙන් ගණනය කිරීම මත මනින්නට උත්සාහ කරයි. සියලු උත්සාහයන් අවසානයේ තවමත් ඇත්තේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය පිරිසිදු කිරීම තුළ විසඳුම සෙවීමයි.

………………….

මෙම ප්‍රශ්න කිරීමෙහි ප්‍රතිඵලය වී ඇත්තේ සංවර්ධනය ප්‍රතික්ෂේප කෙරෙන පශ්චාත් සංවර්ධන එළඹුම බිහිවීම යි. එම එළඹුමට අනුව මානව සබඳතාවලට වින කටින හෙයින් සහ ජෛව ගෝලයේ පැවැත්මට බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල කරන හෙයින් සංවර්ධනය ලෝකයට දැරිය නොහැකි ය. එහෙයින්, එය අත්හැර දැමිය යුතු යැයි කියවෙයි.

ඉතිරිය සඳහා මෙහි බලන්න ‘කතිකා‘ මංගල කලාපය

Advertisements