ජනවාරි 8 දේශපාලන පෙරළියට දායක වීම පිළිබඳ අප කණගාටු විය යුතුද? කුමුදු කුසුම් කුමාර

ජනවාරි 8 දේශපාලන පෙරළියට දායක වීම පිළිබඳ අප කණගාටු විය යුතුද?

කුමුදු කුසුම් කුමාර

(මෙම ලිපිය ලියා අවසන් කරන ලද්දේ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති වශයෙන් පත් කිරීමට පෙර .)

2015 ජනවාරි 8 දේශපාලන පෙරළියට දායක වීමෙන් අප ලද ප්‍රථිඵල පිළිබඳ අප තුළ සැකයක් ඇති වීම සාධාරණ ය. යමෙකු තමන් අතින් වරදක් සිදුවීය යන සිතුවිල්ල මත තැවීම හෘදය සාක්ෂිය අවදි වීම පිළිබඳ කරුණකි. නමුත් දිගින් දිගටම එසේ තැවීම එක්කෝ පුද්ගලයා නිශ්ක්‍රීය බවට පත් කරයි, නැතහොත් තමන් කළේයැයි සිතන වරද නිවැරදි කළ හැකි යැයි සිතන කෙටි පාරවල් සෙවීමට යොමු කරයි.

නමුත්, ජනවාරි 8 දේශපාලන පෙරළිය සිදුනොවූවා නම් මේ වනවිට සිදුවී තිබීමට ඉඩ කඩ ඇති දේ ගැන උපකල්පනය කිරීම ප්‍රකට කරන්නේ අප දේශපාලනය ගැන සිතන ආකාරය මිස සැබැවින්ම සිදුවනු ඇතිව තිබුණු දේවල් නොවේ. මන්ද යත් දේශපාලනය යනු පුරවැසි ක්‍රියාකාරිකයන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් අනපේක්ෂිත සහ අරමුණු නොකළ ප්‍රථිඵල උදාකරදීමේ විහවයක් ඇති මානව ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තලයක් වන හෙයිනි. Continue reading ජනවාරි 8 දේශපාලන පෙරළියට දායක වීම පිළිබඳ අප කණගාටු විය යුතුද? කුමුදු කුසුම් කුමාර

Advertisements

“A cops-and-robbers approach to history”- Review by Gananath Obeyesekere

Visakha Kumari Jayawardene. The Rise of the Labour Movement in
Ceylon. Durham, N.C.: Duke University Press, 1972. Pp. 382.

Review by
Gananath Obeyesekere
University of California, San Diego

“The naive-Marxist view of the proletariat infuses the book in another way. The proletarians are the good guys, the British and the conservative Ceylonese elite (the ruling class) the bad guys: a cops-and-robbers approach to history. This leads to a somewhat uncritical attitude toward sources: views of the “good” radicals are presented as if they were facts. Also, this attitude toward the proletariat leads the author to contradictory, almost ludicrous and morally dubious, situations. For example, she gives an excellent account of the riots between the Sinhalese and Muslims in 1915. She says that, in the villages, these riots had a communal and religious character, though rooted in the economic dominance of the Muslim merchants in rural Ceylon. In the city, however, the rioters “had hardly any religious motives”; the riots were economic, directed against unscrupulous merchants. It is hard for the author to concede that proletarians could be as bigoted and chauvinistic as other species of Homo sapiens.”

Continue reading “A cops-and-robbers approach to history”- Review by Gananath Obeyesekere

the Government must restrict imports and invest more in the local economy – AHILAN KADIRGAMAR

“We need to urgently redirect the economy towards strengthening local production, and reverse the direction of trade and financial liberalization. The Government is finally taking measures to restrict imports. The Government also seems to have realised, even at this late stage, that it is the flight of capital to Western financial centres that has hammered the rupee.”

The falling Sri Lankan Rupee is now at the centre of discussions about the economy. Is this problem due to the US Dollar strengthening along with increasing interest rates in the United States? Is it a consequence of flawed trade policies that have maintained much higher levels of imports relative to exports? Or is it an outcome of opening our economy to the inflow and flight of finance capital? These debates, politically charged and partisan as they are, provide an important opening to evaluate the economic trajectory of the country.

The rupee’s depreciation and related balance of payments problems – characterized by lacking foreign exchange to pay for imports and foreign loans – should not come as a surprise to anyone. Such crises have taken place repeatedly across the world, even in Sri Lanka, following liberalisation of trade and finance. The global proportions and the international consequences of such crises have been the subject of economic discussions for decades, particularly after the Asian Economic Crisis of 1997 and the Global Economic Crisis of 2008. Furthermore, developments in the international financial and goods markets, including the higher cost of capital with the trend of rising US interest rates and declining possibilities for exports with increasing protectionist moves by the US, have been known for years. Continue reading the Government must restrict imports and invest more in the local economy – AHILAN KADIRGAMAR